Juf jantine Logo
Jantine Verstegen
Oostzaan
075-6844813
info@jufjantine.nl
___________________________________________________________________________________________

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inspanningsverplichting
Juf Jantine heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Juf Jantine zich volledig in zal spannen om zo goed mogelijk te remediëren en/of te begeleiden. De geleverde diensten worden afgestemd op het kind. Er wordt geen resultaat gegarandeerd. Juf Jantine garandeert wel de kwaliteit van de hulp en verricht het werk zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden.

2. Niet gehaalde doelen
In het geval dat gestelde doelen niet zijn bereikt, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het vervolgtraject.

3. Afspraken
In de regel vindt het remediëren en/of de begeleiding plaats bij Juf Jantine Dit betekent concreet dat u naar Juf Jantine komt. Het is mogelijk om de afspraken bij het kind thuis of elders te laten plaatsvinden. Dit wordt van te voren afgesproken.

4. Verhindering
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd (telefonisch of per sms). Afspraken niet of korter dan 24 uur van te voren afgezegd, worden in rekening gebracht. Afzeggen via mail is op deze korte termijn niet mogelijk. Hiervoor wordt een termijn van 48 uur gesteld. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.
Bij een niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten door Juf Jantine in rekening gebracht.

5. Vervanging
Juf Jantine zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie. Bij langdurige afwezigheid wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

6. Opzegtermijn
Juf Jantine hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Juf Jantine is verplicht u 1 maand voor het beëindigen van de overeenkomst op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient Juf Jantine minimaal 1 maand voor beëindiging van de overeenkomst op de hoogte te stellen.

7. Tarieven
Bij Juf Jantine gelden de tarieven zoals vermeld op de website. Juf Jantine houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. U wordt hier vooraf over geïnformeerd.
Juf Jantine declareert in uren en kwartieren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst. U bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de tijd tijdens de bezoeken. Het Juf Jantine-uurtarief is inclusief. Over het honorarium is geen BTW verschuldigd.

8. Betalingsverplichting
Juf Jantine hanteert een betalingstermijn van twee weken na het verlopen van de wekelijkse afspraak. Juf Jantine heeft het recht de overeenkomst te annuleren op het moment dat rekeningen, na aanmaning niet zijn voldaan. Dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die dit met zich mee brengt berekent Juf Jantine aan u door.
Betalingen geschieden op bankrekening NL56 INGB 0006 4800 67 t.n.v. Juf Jantine Remedial Teacher o.v.v. datum les(sen).

9. Aansprakelijkheid
Bij Juf Jantine bent u als ouders/verzorgers voor het begeleidingstraject zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. U kunt Juf Jantine niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan. Juf Jantine is een professional. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, Juf Jantine wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande organisaties. Juf Jantine volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Juf Jantine is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Juf Jantine kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

11. Wijzigen voorwaarden
Juf Jantine behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

12. Acceptatie
Door ondertekening van het intakeformulier gaat u akkoord met alles wat gesteld is in deze voorwaarden.